Πολιτιστικά Τοπία
σε περιοχές Natura 2000:

Προς μία νέα πολιτική ολοκληρωμένης διαχείρισης της πολιτιστικής
και φυσικής κληρονομιάς

Διεθνής Συνάντηση
10 - 11 Οκτωβρίου 2014
Αθήνα και Στυμφαλία

Η Διεθνής Συνάντηση

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) διοργάνωσε Διεθνή Συνάντηση με τίτλο «Πολιτιστικά Τοπία σε περιοχές Natura 2000: προς μία νέα πολιτική ολοκληρωμένης διαχείρισης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς».

Η Διεθνής Συνάντηση πραγματοποιήθηκε το διάστημα 10-11 Οκτωβρίου, στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα και στη Στυμφαλία, με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Ελλάδος.

Στη Διεθνή Συνάντηση, παρευρέθησαν μετά από πρόσκληση, υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ιδρυμάτων και διεθνών ενώσεων, καθώς και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, εμπειρογνώμονες και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.

Κύριοι στόχοι της Διεθνούς Συνάντησης ήταν:
  • Να εξεταστεί και να τεκμηριωθεί η διττή ταυτότητα, πολιτιστική και περιβαλλοντική, των πολιτιστικών τοπίων, ιδιαίτερα αυτών που εντάσσονται στις ζώνες προστασίας του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000.
  • Να προσδιοριστούν οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές μιας νέας πολιτικής, που θα συνδέει τον πολιτισμό με το περιβάλλον και θα στοχεύει ειδικότερα:
α) στην ολοκληρωμένη διαχείριση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς,
β) την ανάσχεση της αλλοίωσης των τοπίων και την προστασία τους ως κοινού πολιτιστικού και περιβαλλοντικού πόρου,
γ) τη διαμόρφωση του πλαισίου συνεργασιών για την προστασία και τη διαχείριση των πολιτιστικών τοπίων,
δ) την ανάπτυξη νέων χρηματοδοτικών ευρωπαϊκών και διεθνών μέσων, και
ε) την ανάδειξη της δυναμικής που διαμορφώνεται για την ατομική και κοινωνική ευημερία.


Διακήρυξη της Στυμφαλίας

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Οι συμμετέχοντες στη Διεθνή Συνάντηση «Πολιτιστικά τοπία σε περιοχές Natura 2000: προς μια νέα πολιτική για την ολοκληρωμένη διαχείριση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς», η οποία πραγματοποιήθηκε από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2014 στην Αθήνα και τη Στυμφαλία:

Aποδεχόμενοι ότι η προστασία και διατήρηση του τοπίου μπορεί να βελτιωθεί εάν υπάρχει σαφής κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η φύση διαμορφώνει τον πολιτισμό και εάν, ταυτόχρονα, κατανοούνται πλήρως οι διαδικασίες με τις οποίες ο πολιτισμός αναδιαμορφώνει τη φύση,

Aποδεχόμενοι ότι υπάρχει, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, μια αυξανόμενη αναγνώριση της ανάγκης διαχείρισης των τοπίων ως συνθέσεων τόσο της πολιτιστικής όσο και της φυσικής κληρονομιάς,

1. Συμφωνούμε ότι:
Γνώση

Χρειάζεται επαρκής και αξιόπιστη πληροφόρηση για την κατάσταση των τοπίων, τις πολιτιστικές και φυσικές αξίες τους, τις διαδικασίες μετασχηματισμού, τους κινδύνους και τις πιέσεις, τις διαδικασίες ανάδρασης, καθώς και τις διασυνδέσεις μεταξύ πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.

Είναι αναγκαίο να δοθεί προτεραιότητα στην ενδο- και δι-επιστημονική έρευνα, με εστίαση στις διασυνδέσεις μεταξύ πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στο επίπεδο του τοπίου.

Οι τοπικές γνώσεις και εμπειρίες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση γνωστικών κενών και την ανάπτυξη εξειδικευμένων μέτρων διαχείρισης για κάθε τοπίο, ώστε να διασφαλίζεται επίσης η διαφορετικότητα κάθε τοπίου και η τοπική ανάπτυξη.

Διαχείριση

Η προστασία και διατήρηση των τοπίων, η οποία επιτρέπει, συγχρόνως, α) τη συνεχιζόμενη βιώσιμη χρήση τους από τις τοπικές κοινωνίες που εξαρτώνται από αυτά και β) την κοινή και ολοκληρωμένη διαχείριση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, θεωρείται κεντρική διαχειριστική προτεραιότητα.

Ο σχεδιασμός για την ολοκληρωμένη διαχείριση του τοπίου θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (κοινό, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, κεντρικές αρχές στα αντικείμενα του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και του χωροταξικού σχεδιασμού, περιφερειακές/τοπικές αρχές, την επιστημονική κοινότητα), ώστε να επιτευχθεί η αποκατάσταση και διατήρηση των διασυνδέσεων μεταξύ πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.

Τα διαχειριστικά σχέδια των τοπίων, ειδικότερα όσων βρίσκονται σε περιοχές του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, πρέπει να υποστηρίζονται από ένα κοινό σύνολο κριτηρίων σχετιζόμενων με την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά, αντί χωριστών και μη συνδεόμενων μεταξύ τους ομάδων κριτηρίων.

Εκπαίδευση και επιμόρφωση

Προγράμματα επιμόρφωσης ως προς τις μεθόδους αξιολόγησης, τη διαχείριση και τις πρακτικές ενημέρωσης και επικοινωνίας, με στόχο την κοινή και ολοκληρωμένη διαχείριση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στο επίπεδο του τοπίου, είναι αναγκαία για την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

Τρέχοντα εκπαιδευτικά ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα (όπως τα Erasmus κ.ά.) θα πρέπει να συμπεριλάβουν δράσεις σχετικές με την κοινή διαχείριση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, ώστε και να παρέχουν αυξημένες ευκαιρίες εκπαιδευτικής κινητικότητας, αλλά και να καλύψουν υπάρχοντα κενά γνώσης μέσα από διεθνείς και διεπιστημονικές συμπράξεις.

Απαιτείται ένας επαναπροσανατολισμός των πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών με στόχο τη διασύνδεση των φυσικών επιστημών με τον πολιτισμό και την ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων για την κοινή και ολοκληρωμένη διαχείριση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.

Επικοινωνία και ενημέρωση

Είναι αναγκαία η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την κοινή και ολοκληρωμένη διαχείριση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, μεταξύ των τοπικών αρχών, των χρηστών των περιοχών Natura, του ενδιαφερόμενου κοινού, των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων και των υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτικών.

Απαιτούνται εθνικές και ευρωπαϊκές καμπάνιες επικοινωνίας και πληροφόρησης σχετικά με τη σημασία της κοινής και ολοκληρωμένης διαχείρισης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στο επίπεδο του τοπίου, ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού.

Πολιτική

Θα πρέπει να δοθεί αυξημένη βαρύτητα στην ενσωμάτωση της πολιτιστικής κληρονομιάς στα σχέδια διαχείρισης των περιοχών Natura 2000, με αντίστοιχο εμπλουτισμό των σχετικών κατευθυντηρίων γραμμών για την κατάρτιση των σχεδίων.

Οι διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές (περιβαλλοντική, πολιτιστική, οικονομική, περιφερειακής ανάπτυξης, αγροτική, θαλάσσια και έρευνας) θα πρέπει να επανεξεταστούν, ώστε να θεωρείται υποχρεωτική η ενσωμάτωση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στις τοπικές, περιφερειακές και τομεακές πολιτικές.

Η ανάπτυξη, σε πιλοτική βάση, ενός δικτύου πολιτιστικών τοπίων σε περιοχές Natura 2000, θα διευκολύνει σημαντικά τη βελτίωση των γνώσεών μας σχετικά με τη διασύνδεση και κοινή και ολοκληρωμένη διαχείριση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στο πλαίσιο ενός οργανωμένου δικτύου προστατευόμενων περιοχών.

Η ανάπτυξη ενός βιώσιμου και υψηλού επιπέδου τουρισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει προϊόντα συνδεδεμένα με την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά. Προς αυτόν το στόχο, τα «Πολιτιστικά Τοπία σε περιοχές Natura 2000» μπορούν να θεωρηθούν ως μια νέα διαδρομή που διασχίζει και ενώνει σε ένα κοινό πολιτιστικό και περιβαλλοντικό αφήγημα, παραπάνω από μία χώρες.

Χρηματοδότηση

Η επεξεργασία μίας νέας χρηματοδοτικής γραμμής η οποία θα συνδέει τα υπάρχοντα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ (π.χ. Horizon 2020, LIFE, Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία - ESIF, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας κ.λπ.) στα πεδία του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της έρευνας και της περιφερειακής ανάπτυξης, θα προωθήσει τις αναγκαίες συνέργειες και θα επιτρέψει τη βέλτιστη αξιοποίηση των πιστώσεων για έργα και δράσεις, που θα προϋποθέτουν ή θα οδηγούν στην κοινή διαχείριση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομίας στο επίπεδο του τοπίου, αλλά και ειδικότερα σε περιοχές Natura 2000.

Ειδικότερα, οι μελέτες αξιολόγησης, τα σχέδια διαχείρισης και τα προγράμματα επικοινωνίας για τα πολιτιστικά τοπία σε περιοχές Natura 2000 μπορούν να αποτελέσουν πιλοτικά έργα στο πλαίσιο των προγραμμάτων Horizon 2020 και LIFE.

2. Συμφωνούμε επίσης:

α) στην ανάπτυξη ενός δικτύου ενδιαφερόμενων φορέων για το θέμα της κοινής διαχείρισης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στο επίπεδο του τοπίου, το οποίο - μεταξύ άλλων- θα ασχοληθεί με τα «Πολιτιστικά Τοπία σε περιοχές Natura 2000»,

β) στη δημιουργία μίας διεθνούς Ομάδας Εργασίας για την προώθηση της προαναφερόμενης συνεργασίας, με το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς να αναλαμβάνει την υποστήριξη και προώθηση της σχετικής συνεργασίας που αναφέρεται στο σημείο 2α και το συντονισμό της Ομάδας Εργασίας,

γ) στη γνωστοποίηση της παρούσας Διακήρυξης, μέσω του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, στους αρμόδιους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς προς ενημέρωση.

Πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
Αμφιθέατρο Μουσείου της Ακρόπολης
08.30 - 09.20 Εγγραφή
9.30 Άφιξη της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας,
Κυρίου Κάρολου Παπούλια

Εναρκτήρια Συνεδρία και Κεντρικές Ομιλίες
 
09.30 - 10.15 Εναρκτήριες Τοποθετήσεις
Σοφία Στάϊκου, Πρόεδρος Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (κατεβάστε την ομιλία)
Μαρία Δαμανάκη, Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Janez Potočnik, Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ευρωπαϊκή Ένωση
Κωνσταντίνος Τασούλας, Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ιωάννης Μανιάτης, Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής(κατεβάστε την ομιλία)

10.15 - 11.15 Κεντρικές Ομιλίες
Mechtild Rössler, Αναπληρώτρια Διευθύντρια, Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς,UNESCO
«Πολιτιστικά τοπία παγκόσμιας κληρονομιάς: ολοκληρωμένη διαχείριση της πολιτιστικής
και φυσικής κληρονομιάς» (κατεβάστε την παρουσίαση)
Τίνα Μπιρμπίλη, Εκτελεστική Γραμματέας, Γραμματεία για το Όζον, Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Ηνωμένων Εθνών (UNEP) «Πολιτισμός και Φύση σε ισορροπία για βιώσιμες κοινωνίες» (κατεβάστε την ομιλία)
Mόnica Luengo, Πρόεδρος Διεθνούς Επιστημονικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Τοπίων,
Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών/Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων Τοπίου(ICOMOS/IFLA)
«Γεφυρώνοντας το χάσμα: οι αλληλοσυνδεόμενες βιοπολιτιστικές αξίες των πολιτιστικών τοπίων»
Φώτης Παπούλιας, Συντονιστής πολιτικής, Τμήμα Φύσης, ΓΔ Περιβάλλοντος, Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Natura 2000 – παρούσα κατάσταση, προκλήσεις, σύνδεση με πολιτιστικά τοπία» (κατεβάστε την παρουσίαση)
Συζήτηση

11.15 - 11.45 Διάλειμμα
11.45 - 12.00 Παρουσίαση κειμένου εργασίας της Διεθνούς Συνάντησης
Κωνσταντίνος Καρτάλης, Aν. Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της Διεθνούς Συνάντησης, Επιστημονικός Σύμβουλος Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (κατεβάστε την παρουσίαση)

Στρογγυλές τράπεζες
Θεματική Ενότητα A
12.00 - 13.15 Στρογγυλή τράπεζα 1
Πολιτιστικά τοπία σε περιοχές Natura 2000 - Προκλήσεις και προοπτικές


Συντονιστής
Παναγιώτης Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πατρών

Συμμετέχοντες
Thomas Börsch, Διευθυντής, Βοτανικό Μουσείο Βερολίνου (κατεβάστε την παρουσίαση)
Ράνια Σπυροπούλου, Υπεύθυνη Έργου, Προστασία της Φύσης και Βιοποικιλότητα, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (κατεβάστε την ομιλία)
Carla Maurano, Διευθύντρια, Διεθνές Κέντρο Μεσογειακών Πολιτιστικών Τοπίων (κατεβάστε την παρουσίαση)
Κώστας Καρράς, Αντιπρόεδρος, Europa Nostra (κατεβάστε την παρουσίαση) - (κατεβάστε την ομιλία)
Ana Luengo ANÔN, Πρόεδρος, Διεθνής Ομοσπονδία Αρχιτεκτόνων Τοπίου (IFLA - Ευρώπη)
Κωνσταντίνος Μενουδάκος, πρώην Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Πρόεδρος Επιστημονικού Σωματείου: Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας (κατεβάστε την ομιλία)

13.15 - 14.30 Γεύμα
Θεματική Ενότητα B
14.30 - 15.45 Στρογγυλή τράπεζα 2 *
Ολοκληρωμένη διαχείριση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς -
Η περίπτωση των πολιτιστικών τοπίων


Συντονιστής
Παναγιώτης Δουκέλλης, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Συμμετέχοντες
Δρ. Stefano De Caro, Γενικός Διευθυντής ICCROM, Διεθνές Κέντρο για τη Μελέτη της Διατήρησης και Αποκατάστασης της Πολιτιστικής Περιουσίας (κατεβάστε την παρουσίαση)
Alberto Garlandini, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ΙCOM 2016,
Eκτελεστικό Συμβούλιο Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) (κατεβάστε την ομιλία)
Roger Tropéano, Πρόεδρος, Les Recontres - Ένωση Ευρωπαϊκών Πόλεων και
Περιφερειών για τον Πολιτισμό
Καλλιόπη Χαΐνογλου, Λέκτορας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας. Επισκέπτρια Ερευνήτρια στο Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
University of East London

  Στρογγυλή τράπεζα 3 *
Ολοκληρωμένη διαχείριση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς –
Η περίπτωση των πολιτιστικών τοπίων από πολιτιστική σκοπιά


Συντονιστής
Κατερίνα Δασκαλάκη, Πρέσβης, Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στην UNESCO

Συμμετέχοντες
Valerie Carter, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Μικρών Πόλεων (ECOVAST) (κατεβάστε την παρουσίαση)
Νάντια Γιαννακοπούλου, Γενική Γραμματέας, ΥΠΕΚA (κατεβάστε την ομιλία)
Gaetano Leone, Συντονιστής, Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης, Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Ηνωμένων Εθνών (UNEP)
Δημήτρης Καραβέλλας, Γενικός Διευθυντής, WWF Ελλάς

  * Οι Στρογγυλές τράπεζες 2 και 3 πραγματοποιούνται παράλληλα

15:45 - 16.15 Διάλειμμα

Θεματική Ενότητα Γ
16.15 - 17.30 Στρογγυλή τράπεζα 4
Βασικές κατευθυντήριες γραμμές για μία πολιτική προστασίας και διαχείρισης των πολιτιστικών τοπίων


Συντονιστής
Ηλίας Μπεριάτος, Καθηγητής Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Συμμετέχοντες
Νίκος Κουγιάλης, Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος,
Κυπριακή Δημοκρατία (κατεβάστε την ομιλία)

Barry Gardiner, Μέλος του Κοινοβουλίου, πρώην Υπουργός, Ηνωμένο Βασίλειο
Henk van der Kamp, Πρόεδρος, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Χωροτακτών (κατεβάστε την παρουσίαση)
Λίνα Μενδώνη, Γενική Γραμματέας, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (κατεβάστε την ομιλία)
Dariusz Prasek, Διευθυντής Αξιολόγησης Έργου, Περιβάλλοντος και Αειφορίας, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)

17.30 - 18.00 Καταληκτικά σχόλια - Διακήρυξη (κατεβάστε την Διακήρυξη)
ΣΑΒΒΑΤΟ
11
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας
08.30 Αναχώρηση από την Αθήνα για τη Στυμφαλία
10.45 Άφιξη και υποδοχή

11:00 - 11.15 Σύντομοι Χαιρετισμοί

11:15 - 11.30 Εναρκτήρια Ομιλία
Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργός Τουρισμού
«Πολιτιστικός τουρισμός»

11.30 - 12.15 Συντονιστής
Δημήτρης Δημόπουλος, Επικεφαλής, Μονάδα Περιβάλλοντος, Τράπεζα Πειραιώς

Ομιλητές
Maguelonne Déjeant – Pons, Εκτελεστική Γραμματέας της Επιτροπής για τον Πολιτισμό, την Πολιτιστική Κληρονομιά και το Τοπίο και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο, Συμβούλιο της Ευρώπης «Προς μία νέα γενιά εργαλείων για τη βιώσιμη χωρική ανάπτυξη: Η Σύμβαση για το Τοπίο του Συμβουλίου της Ευρώπης - Η προσέγγιση του τοπίου» (κατεβάστε την παρουσίαση)
Βρασίδας Ζάβρας, Γενικός Διευθυντής, Περιβαλλοντική Τραπεζική, Τράπεζα Πειραιώς «Έργο LIFE για τη βιώσιμη διαχείριση και χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας σε υγρότοπους – Η περίπτωση της λίμνης Στυμφαλίας» (κατεβάστε την παρουσίαση)

Συζήτηση

12.15 - 13.45 Επίσκεψη στο πολιτιστικό τοπίο - Ξενάγηση στο Μουσείο

13.45 - 14.45 Γεύμα

14.45 Αναχώρηση για την Αθήνα

Υλικό Συνεδρίου

Φυλλάδιο Συνεδρίου
Κείμενο εργασίας

Οι Χώροι Διεξαγωγής

Την πρώτη ημέρα (Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου), οι εργασίες διεξήχθησαν στο Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης. Τη δεύτερη ημέρα (Σάββατο, 11 Οκτωβρίου), πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στη λίμνη Στυμφαλία, καθώς και στο Μουσείο Περιβάλλοντος του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (Στυμφαλία), όπου ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα της Διεθνούς Συνάντησης. Δείτε τους χώρους διεξαγωγής:

Mουσείο Ακρόπολης Mουσείο Ακρόπολης
Μουσείο Ακρόπολης
Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Αθήνα 117 42
Τ: 210 90.00.900

Το Μουσείο της Ακρόπολης, χτισμένο σε αρχαιολογικό χώρο των Ρωμαϊκών και Βυζαντινών Αθηνών, κάτω από τον Ιερό Βράχο –τον οποίο μπορεί κανείς να θαυμάσει και από τον 700 τ.μ. εξωτερικό εξώστη του Μουσείου–, δημιουργήθηκε για να στεγάσει κάθε αντικείμενο που έχει βρεθεί στο Bράχο και στους πρόποδές του, καλύπτοντας μια χρονική περίοδο από τη Μυκηναϊκή Εποχή έως τη Ρωμαϊκή και Παλαιοχριστιανική Αθήνα. Σε έναν χώρο 14.000 τ.μ., λουσμένα ως επί το πλείστον σε φυσικό φως, εκτίθενται περίπου 4.000 αντικείμενα σε τρία επίπεδα. Ξεχωρίζουν τα Γλυπτά του Παρθενώνα και η μοναδική συλλογή Αρχαϊκών. Το Μουσείο της Ακρόπολης αποτελεί και σημαντικό επιχείρημα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο.

Μετάβαση στη σελίδα του Μουσείου της Ακρόπολης
Χάρτης
Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας
Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας
Στυμφαλία Κορινθίας, 200 16
Τηλέφωνο: 27470 22296, Fax: 27470 22279

Το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας παρουσιάζει το φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της λεκάνης της περιοχής με στόχο να αναδείξει την αρμονική αλληλεξάρτηση ανθρώπου και φύσης. Χτισμένο στην πλαγιά ενός από τους κατάφυτους λόφους που περιβάλλουν τη Λίμνη είναι ο τόπος όπου, σύμφωνα με τον αρχαίο μύθο, ο Ηρακλής αντιμετώπισε τις Στυμφαλίδες Όρνιθες και τις σκότωσε. Η πρώτη ενότητα του Μουσείου παρέχει πληροφορίες για το περιβάλλον της περιοχής και τη σπουδαιότητά του.

Μετάβαση στη σελίδα του Μουσείου Περιβάλλοντος Στυμφαλίας
Χάρτης

Φωτογραφικό ΑρχείοΕπικοινωνία

Υπεύθυνος Επιστημονικών Θεμάτων:
κ. Κωνσταντίνος Καρτάλης
Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Σύμβουλος ΠΙΟΠ
Τ: +30 210 32.56.922, e-mail: ckartali@phys.uoa.gr
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής:
κυρία Δέσποινα Παπαδουλάκη
Επικεφαλής Εταιρικής Επικοινωνίας & Δημ. Σχέσεων Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς
Τ: +30 210 33.35.362, F: +30 210 33.35.253, e-mail: papadoulakid@piraeusbank.gr